Outdoor klub Svidník - Marko Ivan

Diplomy - AwardsVHFHF


HF/VHF/UHF Transciever

YAESU FT-897D

VHF/UHF Handheld

YAESU FT-60R

Antennas

VHF

8 element DK7ZB

HF

inverted V 80 m

Links:

VHF...


8.2008

Stránka vo výstavbe...