Outdoor klub Svidník - Marko Ivan

Diplomy - AwardsVHFHF


HF/VHF/UHF Transciever

YAESU FT-897D

VHF/UHF Handheld

YAESU FT-60R

Antennas

VHF

8 element DK7ZB

HF

inverted V 80 m

Links:

Ham Radio...


8.2008

Stránka vo výstavbe...

3. august 7. - 15.  Alpe Adria VHF Contest CW - SSB 144 MHz
17. august 8. - 11.  PA VKV  CW - SSB - FM 144 MHz - 76 GHz
6.-7. september 14.-14.  IARU I. region VHF Contest CW - SSB 144 MHz
21. september 8. - 11.  PA VKV  CW - SSB - FM 144 MHz - 76 GHz
4.-5. október 14.-14.  IARU I. region UHF/SHF Contest CW - SSB 1,3 GHz  - 76 GHz
19. október 8. - 11.  PA VKV  CW - SSB - FM 144 MHz - 76 GHz
1.-2. november 14.-14.  Marconi Memorial VHF CW Contest CW 144 MHz - len CW
16. november 8. - 11.  PA VKV  CW - SSB - FM 144 MHz - 76 GHz
21. december 8. - 11.  PA VKV  CW - SSB - FM 144 MHz - 76 GHz